Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11/QĐ-NK 24/06/2020 Quyết định, Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 - 2022
2134/QD-UBND 02/08/2019 Quyết định, Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
15/QĐNK 01/12/2018 Quyết định, Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2018 - 2019
1771/QĐ-UBND 02/08/2018 Quyết định, Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
582/QD-TTg 28/04/2017 Quyết định, Quyết định Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2020