Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
16-HD/BTCTW 24/09/2018 Công tác Đảng, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
132-QĐ/TW 08/03/2018 Công tác Đảng, Quy định kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị