Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục